Tourismusverband Tannheimer Tal

Algemene voorwaarden

Algemeen

 

Eigenaar van de klim- en boulderhal "kletter & Bouldertreff" is het Tourismusverband Tannheimer Tal, Vilsalpseestr. 1,6675 Tannheim (www. tannheimertal.com)

Met het begrip gebruiker worden alle geslachten (vrouwen, mannen en transgenders) evenals minderjarigen aangeduid. Begeleiders en iedere andere persoon die niet actief in de hal bezig is moet zich toch aan de geldende huisregels houden.

Tot de klim- en boulderhal „Kletter & Bouldertreff“ worden, ingang, Foyer, Garderobe, sanitair, trappen en klim- en boulderbereik inclusief de trainigsapparaten gerekend.

Onder de term klim & boulderbereik vallen alle delen die bestemd zijn voor actief gebruik (boulderen, klimmen). De parkeerplaatsten behoren gedeeltelijk bij de klim & boulderhall en deels bij het toeristenbureau. Gebruikers van de klim- & boulderhal hebben geen enkele aanspraak op de parkeerplaatsen. Gebruik van de parkeerplaatsen is uitsluitend naar beschikbaarheid. De algemene voorwaarden (AGB's) hangen in de ingang van de hal. Meer informatie vindt u op de Website www.tannheimertal.com. Iedere gebruiker en bezoeker wordt geacht vooraf de algemene voorwaarden gelezen en begrepen te hebben. Met het invullen van het registratieformulier bevestigd u dat u de algemene voorwaarden gelezen en begrepen hebt.

 

 De algemene voorwaarden:

  1. Algemeen 

De voorwaarde voor het gebruik van klimmen & Boulderanlage is met behulp van het register naar waarheid ingevuld registratieformulier (downloadbare of lokaal bij de aankoop van een toegangsbewijs te vullen). Met de ondertekening van dit inschrijfformulier en betaling van de toegangsprijs geldt een contractuele relatie tussen u als gebruikers en de exploitanten. Het beleid is een onderdeel van dit contract. Wij behouden ons veranderen. De geldende voorwaarden of eventuele Hall kan worden gevonden op de website www.bouldertreff.tirol of bij de ingang van de Boulderanlage.

 

  1. Gebruik

Het gebruik van de Kletter & Boulderanlage is tegen betaling van entree. De prijzen gelden volgens de aktuele prijslijst. Alleen met een geldig entreeticket, een ingevuld en ondertekend registratieformulier, kennisname van de algemene voorwaarden en regels is gebruik van de hal en inrichting toegestaan. Het entreeticket kan tijdens uw verblijf gevraagd worden als bewijs van betaling. Iemand zonder een geldig entreebewijs moet rekenen met de nodige consequenties. Een waarschuwing of aangifte. Entreetickets zijn niet overdraagbaar aan andere Personen. 

In de gardarobes staan afsluitbare kastjes ter beschikking. Gebruik is kosteloos. De sleutel van een kastje mag niet mee (naar Buiten) genomen worden.

 

  1. Eigenverantwoording, Risico's en aansprakelijkheid

Bouldern, klimmen en het verblijf in de hal gaat geheel voor eigen risico en verantwoording! Iedere gebruiker accepteerd bij het ondertekenen van het registratieformulier de algemene voorwaarden en de hallenregels.

Bouldern is een risicosport. Iedereen die bouldert of klimt wordt geacht zich verantwoord te gedragen en rekening te houden met de medegebruikers van de hal. Ondanks alle inspanningen om ongelukken te voorkomen, zijn ongelukken en verwondingen niet uitgesloten. De eigenaar van de hal neemt in deze geen enkele verantwoordelijkheid.

Door gebruik te maken van de klimifaciliteiten in de klimhal geeft de klimmer aan zowel lichamelijk als geestelijk in Staat te zijn te sportklimmen, c.q. te boulderen (blokklimmen zonder zekeringsmateriaal, boven een dikke mat) en daarvan alle consequenties te overzien.  

 

4.     Topropeklimmen (voorste deel van de hal)

De directie7eigenaar aanvaard geen enkele aansprakelijkheid bij ongelukken in de hal. Topropeklimmen is een risico Sport. Iedere klimmer moet zich bewust zijn van zijn verantwoording voor zichzelf en anderen. Ongelukken en verwondingen zijn niet uitgesloten, Maar geheel voor eigen verantwoording.  

Iedere klimmer moet bekend zijn met zijn/haar uitrusting en op de hoogte zijn van de gebruiksduur van het materiaal. (zekeringsapparaat, touw, gordel, etc.) De uitrusting moet voldoen aan de geldende normen en eisen. (CE-Norm, UIAA Norm)

Karabiner en afsluitbare onderdelen moeten altijd gesloten zijn tijdens het klimmen.

Er mag alleen geklommen worden met een touwzekering. Zonder touw mag er niet geklommen worden.

Grepen worden regelmatig gereinigd en waar nodig vervangen. Desondanks kunnen ze breken of draaien.

Klimmen met blote voeten of straatschoeisel is niet toegestaan uit hygienisch oogpunt. Voor iedere klim is een partnercheck verplicht om ongelukken te voorkomen.

Over en om elkaar klimmen is niet toegestaan.

Houdt altijd afstand van de klimwand en andere klimmers. 2 touwen in 1 Karabiner is verboden in verband met verhoogde slijtage van het touw.

Het dragen van sierraden en los haar is niet toegestaan. Haren altijd in een knot of paardenstaart.

Voor de gardarobe en waardevolle goederen, persoonlijke schade of ongelukken draagt de eigenaar geen aansprakelijkheid. Voor waardevolle goederen staan gratis afsluitbare kastjes ter beschikking.

Wie schade veroorzaakt of ongelukken veroorzaakt is zelf aansprakelijk voor de daaruit vloeiende gevolgen. Iedereen is verplicht schades of ongelukken direct te melden bij het aanwezige personeel.

De Kletter & Bouldertreff, vertegenwoordigd door directie en medewerkers is uitsluitend aansprakelijk voor ongevallen en schades door nalatig onderhoud. 

 

5.     Grepen

Het veranderen van grepen aan de wanden is zonder toestemming van het personeel niet toegestaan. Losse Elementen en grepen moeten gemeld worden bij ons personeel. Het is iedere klimmer/begeleider bekend dat grepen kunnen losraken, draaien of breken tijdens het gebruik. De gebruiker draagt hier ook zijn/haar eigen risico.

Het aanbrengen van markeringen op welke wijze dan ook is niet toegestaan.

 

6.     Gebruik minderjarigen

Minderjarigen van 14 jaar tot en met hun 18e verjaardag mogen de klim & boulderhal alleen betreden en gebruiken, mits een ouder een akkoordverklaring heeft ingevuld en ondertekend.

Personen onder de 14 jaar mogen alleen onder begeleiding van een meerderjarige in de klim & boulderhal verblijven. De meerderjarige begeleider aanvaard iedere aansprakelijkheid en verantwoording. De eigenaar van de hal accepteerd geen enkele aansprakelijkheid. Ons personeel is bevoegd iedereen die zich niet aan de regels houd uit de hal te verwijderen.

Rennen en spelen is in de hal niet toegestaan.

 

7.     Gebruik door groepen / cursussen

De klim & boulderhal biedt op gezette tijden cursussen aan, deze worden op de website en Facebook tijdig bekend gemaakt. Deze cursussen hebben tot doel klimvaardigheden te leren of te verbeteren.

 

Informatie met betrekking tot concrete cusussen, tijden en kosten is te vinden op de website www.tannheimertal.com en op de plakaten bij de ingang. Aanmeldingen gaan via de website of per email: info@tannheimertal.com. Het aantal plaatsten is beperkt en worden ingepland na ontvangst van de betaling. Wie niet ingepland wordt krijgt per mail bericht. Pas na betaling van het complete cursusgeld is de deelname vast. Betaling svp uiterlijk tot 10 dagen voor begin van de cursus.

Externe cursussen zijn alleen toegestaan na akkoord van de eigenaar.

De cursusleider is 100% verantwoordelijk voor de groep. Wanden en sectoren reserveren is niet toegestaan.  Ook groepen moeten zich aan de regels houden en rekening houden met alle andere aanwezigen.  

8.     Personeel

Bij het ingaan van de klim & boulderhal is een ieder verplicht een geldig entreeticket te tonen of een ticket te kopen. Het geldige ticket moet de gebruiker tijdens zijn/haar verblijf bij zich houden. Het personeel heeft de vrijheid steekproefsgewijs te kontroleren. Aanwijzingen van het personeel zijn op te volgen. Het personeel is bevoegd om personen uit de hal te verwijderen zonder terugbetaling van de entreeprijs.

Bij vandalisme en diefstal is het personeel verplicht de dader bij de politie aan te geven.

 

9.     Boulderhal

Klimmen  en boulderen is alleen toegestaan aan de daarvoor bestemde wanden en bereiken. Zodra men weer op de grond staat gelijk een paar stappen terug om ruimte te maken voor anderen.

Het kan voorkomen dat men voor onderhoudswerkzaamheden, het schroeven van nieuwe routes of wedstrijden (een deel van) de hal heeft afgesloten. Mocht de hal geheel afgesloten zijn/worden wordt dit tijdig via sociale media bekend gemaakt. De eigenaar van een abonnement heeft geen recht restitutie.

 

10.  Orde en hygiene

Iedereen wordt verzocht de gehele hal incl. het sanitair en de gararoben schoon te houden. In de hal moet iedereen schoon schoeisel dragen. Klimmen is alleen toegestaan met klimschoen. Magnesium mag tijdens het boulderen niet meegevoerd worden, alleen aan de rand van de mat.

Tijdens het boulderen en spotten is gebruik van telefoons en/of koptelefoons niet toegestaan.

Consumptie van etenswaren of dranken uitsluitend buiten de mat. Glas is in de hal verboden. Uitzondering zijn afsluitbare drinkflessen.

Waardevolle spullen en tassen svp in de afsluitbare kastjes, NIET in de hal meenemen.

 

11.  Roken, alcohol en drugs

In de klim & boulderhal is roken, het gebruik van drugs en alcohol zonder uitzondering strengstens verboden.

 

12.  Allergien

In de klim & boulderhal kan het tot verhoogde concentraties fijnstof komen door het gebruik van Magnesium. Mensen met allergien worden gevraagd hier rekening mee te houden. Bij problemen svp de hal omgaand te verlaten.

 

13.  Bescherming persoonsgegevens

De gebruiker gaat ermee akkoord dat de gegevens die zijn verzameld in het kader van het registratie-formulier kunnen worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van het contract en interne marketingdoeleinden. Verder aanvaardt de gebruiker op het elektronische adres dat is opgegeven door hem in het geval van direct marketing te ontvangen e-mail accepteren. Een intrekking van deze overeenkomst is te allen tijde mogelijk per E-mail info@tannheimertal.com.

 

14.  Akkoordverklaring foto's en films

De gebruiker/bezoeker gaat er automatisch mee akkoord dat in de hal gemaakte foto's en films gebruikt mogen worden voor reclame- en presentatiedoeleiden. Ook zonder schriftelijke toestemming van de afgebeelde persoon. De gebruiker/bezoeker ziet af van aanspraak op een vergoeding op Basis van § 78 Urheberrechtsgesetz. Deze akkoordverklaring is uitsluitend schriftelijk of per mail te herroepen. Per mail aan: info@tannheimertal.com

 

15.  uitsluiting van gebruikers

Als gebruikers en bezoekers zich niet aan de regels houden zoals geschreven in de algemene voorwaarden en de halregels hebben onze medewerkers het recht bezoekers de toegang te ontzetten. Bij meerdere overtredingen van de regels kan een langdurig entree verbod worden opgelegd. Dit geldt ook bij het niet opvolgen van aanwijzingen gegeven door medewerkers van de klim en Boulderhal. In zo'n geval worden worden reeds gekochte kaarten vernieitigd. Dag en weekkaarten worden geannuleerd.

 

16.  Geld restitutie bij jaarkaarten

Restitutie van geld bij jaarkaarten is niet mogelijk bij verwonding of een langdurige ziekte (na overleg van een medische verklaring). In zo'n geval wordt de geldigheid van een kaart aangepast. Voor dagkaarten geldt deze regeling niet. Jaarkaarten zijn persoonsgebonden en mogen niet door meerdere personen gebruikt worden.

 

17.  Gerechtsstand

Alle geschillen, die betrekking hebben op een overeenkomst, gesloten met Bouldertreff Tannheim, zullen met uitsluiting worden gebracht voor de rechtbank in Reutte (Tirol), tenzij anders overeengekomen.

 

Algemene voorwaarden Bouldertreff Tannheimer Tal in Tannheim

 

 

Op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Oostenrijks recht van toepassing.